Als het aan het Ministerie van Binnenlandse zaken ligt, krijgen meer partijen toegang tot het BRP. Het BRP is de Basisregistratie Personen. In het register dat door gemeenten bijgehouden wordt, staan onder andere BSN-nummer, adres en voormalige adressen, burgerlijke staat en gegevens over familieleden van burgers. Het doel van het register is om gegevensuitwisseling tussen overheidsorganen op een efficiënte manier mogelijk te maken. En om systematisch persoonsgegevens uit de Registratie te kunnen delen met derde partijen. Meer partijen krijgen toegang tot het BRP.

 

Achtergrond: Wet en Besluit Basisregistratie Personen

De Wet Basisregistratie Personen verschaft de grondslag voor het delen van de persoonsgegevens uit de basisregistratie met overheidsorganen. Daarin is bepaald dat de gegevens alleen mogen worden gedeeld als ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een taak. De Wet regelt ook het delen van gegevens met 3e partijen. Deze kunnen systematisch gegevens uit de Basisregistratie ontvangen als zij werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang.

In het Besluit Basisregistratie Personen wordt dit criterium concreet uitgewerkt. In bijlage 4 van het Besluit is een lijst opgenomen met organisaties niet zijnde een overheidsorgaan waarmee de persoonsgegevens gedeeld mogen worden. De lijst biedt een overzicht welke 3e partijen gegevens mogen ontvangen, voor welke werkzaamheden en of er clausulering aan de verstrekking verbonden zijn.

Met het zogenaamde Derdenbesluit BRP dat tot 7 oktober ter consultatie open staat wil de Minister de lijst met derde partijen van het Besluit uitbreiden.

 

Meer partijen toegang

Vier niet-overheidsorganisaties die nog niet op de lijst van het Besluit staan hebben aangegeven systematisch persoonsgegevens uit het Register te willen ontvangen omdat zij menen werk te doen met een gewichtig maatschappelijk belang.

De Minister heeft hun standpunt gevolgd en wil met een AMvB deze partijen toevoegen aan de Derdenlijst uit het Besluit

De partijen zijn:

  1. Klinisch genetische centra met als doel het informeren van familieleden van een patiënt bij een geconstateerde erfelijke aandoening
  2. Het informatieknooppunt zorgfraude voor de bestrijding van zorgfraude
  3. Banken en Notarissen met als doel het uitvoeren van ene cliëntenonderzoek uit art. 3 Wwft
  4. Levensverzekeraars en natura-verzekeraars voor het honoreren van aanspraken van gerechtigden.

 

Informatie knooppunt zorgfraude pijnpunt

Meer partijen toegang tot het BPR, daarbij ligt het pijnpunt vooral bij het overdragen van gegevens uit het BRP aan het informatieknooppunt Zorgfraude.  Dit knooppunt werkt op signaleringsbasis. Dat wil zeggen als er één signaal is, kunnen mensen op een zwarte lijst terecht komen.

De parallel met wat er tijdens de toeslagenaffaire is gebeurd, is snel getrokken. SP-kamerlid Leijten, die samen met Omtzigt, de toeslagenaffaire aan het licht bracht, is hier dan ook meteen op ingesprongen.

De AP heeft nog geen reactie op het derdenbesluit gegeven.

 

Gerelateerd